I ALGEMEEN Voowaarden MW Verhuur, 28-03-2019

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Verhuurder: MW Verhuur, gevestigd: Raalterweg 47 te Wesepe. MW Verhuur is een handelsnaam van MW Event Support

 

1.2 Huurder: iedere (potentiele) wederpartij van Verhuurder

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder in overeenkomst met Huurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

 

ARTIKEL 3 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1 De verhuurde artikelen blijven te allen tijden volledig eigendom van MW Verhuur.

 

II CONTRACTUEEL / BETALING

 

ARTIKEL 4 – OFFERTES / HUUROVEREENKOMSTEN

4.1 De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

4.2 Uit een uitgebrachte offerte door Verhuurder ontstaat geen garantie voor beschikbaarheid van de te huren goederen. Deze garantie bestaat enkel na door Huurder en Verhuurder getekende schriftelijke overeenkomst (bevestiging).

4.3 Indien Verhuurder of Huurder na ondertekening van de huurovereenkomst een afwijking en/of aanvulling van deze huurovereenkomst verlangt, dient Verhuurder of Huurder zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen bij de andere partij.

 

4.4 Indien en voor zover in enige bepaling van deze huurovereenkomst de toestemming van Verhuurder of Huurder wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.

 

4.5 Een door Verhuurder of Huurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Verhuurder of Huurder is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

 

ARTIKEL 5 – HUURPRIJS

5.1 Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW (of anders vermeld), transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

5.2 Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen door Verhuurder kunnen transportkosten in rekening worden gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen Verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de door de verhuurder geldende kilometervergoeding. Bij bezorgen of afhalen wordt dit bedrag verdubbeld, bij bezorgen en afhalen verviervoudigd.

 

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1 Betaling per bank van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 21 dagen na het ter beschikking stellen van de huurmaterialen te geschieden.

 

7.2 Extra materialen die last minute erbij komen worden ter plekke betaald of in overleg op de factuur bij geschreven.

7.3 Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen zoals geconstateerd bij het retourneren van de gehuurde materialen dient per bank te geschieden binnen de op de eindfactuur vermeldde termijn.

 

ARTIKEL 8 – VERZUIM EN KOSTEN

8.1 Indien de Huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst, niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is de Verhuurder zonder enige sommatie, in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het verhuurde terstond terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.

 

ARTIKEL 9 – ANNULERING

9.1 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst te annuleren voordat de huurperiode een aanvang heeft genomen, mits hij Verhuurder dan als volgt schadeloos stelt:

  1. 30% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 21e tot en met de 14e dag voor de ingangsdatum van de huurperiode
  2. 75% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 14e tot en met de 7e dag voor de ingangsdatum van de huurperiode
  3. 100% van de huurprijs door Huurder te betalen bij annulering van de 7e dag en minder voor de ingangsdatum van de huurperiode

Dit geldt voor het hoog seizoen van begin april tot eind september 

ARTIKEL 10 – ONDERHUUR

10.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Verhuurder is het Huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden te huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huur- of gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

III UITVOERING

 

ARTIKEL 11 – PLAATSEN VAN HET GEHUURDE

11.1 Huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt geplaatst. Huurder onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plek van plaatsing veilig en zonder schade aan eigendommen van Huurder of derden en / of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht.

 

11.2 Huurder licht Verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond.

 

11.3 Huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor leidingen, kabels, grondwerken, etc. die aanwezig zijn op of boven de locatie waarop het gehuurde dient te worden opgericht, of in de grond waarop het gehuurde dient te worden opgericht. Huurder vrijwaart Verhuurder voor iedere door de Verhuurder aangerichte schade.

 

11.4 Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie Verhuurder ongeschikt en / of onveilig en / of niet zonder risico voor schade aan het gehuurde, eigendommen van derden of personen voorkomt. Op het niet gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens verhuurder beroepen.

 

11.5 Huurder staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Verhuurder, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed is te berijden, ook voor [zware] vrachtwagens. Voorzieningen die voor een en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 12 – GEBREK

12.1 Er is sprake van een gebrek aan het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan Huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan Huurder het genot kan verschaffen dat Huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten.

 

ARTIKEL 13 – INSPECTIE

13.1 Huurder is verplicht het gehuurde vóór ondertekening van bewijs van oplevering (kwitantie) grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is of door Huurder geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die Huurder daar aan wil geven. Huurder dient eventuele gebreken aan de huurmaterialen per omgaande kenbaar te maken aan Verhuurder. Gaat Huurder daartoe niet over, dan komt dat volledig voor rekening en risico van Huurder. Verhuurder is enkel gehouden Huurder op de hoogte te stellen van aan Verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk zouden kunnen doen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, die Verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen.

 

ARTIKEL 14 – GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEHUURDE

14.1 Indien voor oprichting, gebruik of plaatsing van het gehuurde toestemming nodig is van een derde, draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van deze toestemming. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming evenals hieruit resulterende (financiële) schade komt geheel voor rekening en risico van Huurder. Zo Huurder aan Verhuurder van enige toestemming niet doet blijken, mag Verhuurder ervan uitgaan dat geen toestemming van een derde nodig is.

14.2 Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen van het gehuurde, in welke zin dan ook, komen geheel voor rekening en risico van Huurder. Eventuele door Verhuurder voldane vergoedingen worden voor rekening van Huurder gebracht, ook indien dit niet specifiek is overeengekomen in de huurprijs, waarborgsom of vergoeding voor levering van bijkomende diensten.

14.3 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

14.4 Huurder zal de door of namens Verhuurder in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde gegeven mondelinge en schriftelijke aanwijzingen, onder anderen met betrekking tot onderhoud, aanzien en brandveiligheid, in acht nemen.

14.5 Verhuurder kan Huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien Huurder op het moment dat deze het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen [nog] niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van Huurder.

14.6 De Huurder is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in het gehuurde te [laten] plaatsen en in te schakelen in het gehuurde, zodat volledig ontdooiing gegarandeerd is, ter voorkoming van instortingsgevaar in verband met sneeuw gelegen op het gehuurde.

14.7 Het door Verhuurder niet tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet tijdig door Verhuurder verwijderen van het gehuurde bij Huurder of het anderszins door Verhuurder niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens Huurder, zal aan Verhuurder niet kunnen worden toegerekend indien zulks het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van Verhuurder zijn gelegen of anderszins niet voorzienbaar zijn, zoals omschreven in artikel 19 “Overmacht”.

14.8 Verhuurder is te allen tijde bevoegd om het gehuurde te betreden.

 

ARTIKEL 15 – [OVERHEIDS-]VOORSCHRIFTEN EN VERGUNNINGEN

15.1 Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de bestemming van het gehuurde. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Weigering of intrekking van enige vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen Verhuurder.

 

15.2 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient Huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de bestemming die de Huurder aan het gehuurde wil geven. Indien op grond van overheidsvoorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de huurovereenkomst of op een later tijdstip in, op of aan het gehuurde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die Huurder aan het gehuurde wil gegeven of heeft gegeven, dient Huurder zulks onmiddellijk –bij voorkeur schriftelijk- te melden aan Verhuurder opdat Verhuurder kan bezien of en, zo ja, wanneer Verhuurder deze wijzigingen of voorzieningen kan aanbrengen of doen aanbrengen. Alsdan zullen de kosten van de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, volledig voor rekening van de Huurder worden gebracht.

 

15.3 Indien aan, in of op het gehuurde in verband de daaraan te geven bestemming, wijzigingen of voorzieningen noodzakelijk zijn, is Huurder eveneens ervoor aansprakelijk dat bij de uitvoering van die werkzaamheden wordt voldaan aan ter zake door de overheid of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen. Huurder draagt de verantwoordelijkheid dat blijvend aan de vereisten van afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan. Verhuurder vrijwaart Huurder derhalve niet tegen [overheids]bevelen tot nader onderzoek of tot het treffen van maatregelen.

 

ARTIKEL 16 – VERBODSBEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN VAN ORDE

16.1 Het is Huurder niet toegestaan:

 

aan het gehuurde constructieve wijzigingen aan te brengen;

aan het gehuurde veranderingen of wijzigingen aan te brengen, het gehuurde te beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade aan het gehuurde toe te brengen door rondgestrooide versieringen zoals serpentine, confetti of andere vervuilers, al dan niet door toedoen van derden aanwezig in het gehuurde;

aan het gehuurde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten etc.;

in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben;

het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad;

om voorwerpen in het gehuurde op te hangen, tenzij Verhuurder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

16.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent Verhuurder geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die Huurder wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het gehuurde en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde, dan wel wanneer het huurgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige bezwaren van de zijde van de Verhuurder zich daartegen verzetten.

 

16.3 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door Huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze.

 

16.4 Door Huurder al dan niet met toestemming van Verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde.

 

16.5 Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door Huurder ongedaan zijn gemaakt.

 

16.6 Huurder zal – indien van toepassing – brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren, noodverlichting en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het gehuurde te allen tijde vrij houden.

 

16.7 Indien door Huurder aangebrachte zaken in verband met onderhoudswerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of verwijdering van het gehuurde bij het einde van de huurperiode, door Verhuurder of derden moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering voor rekening en risico van Huurder komen, zulks ongeacht of Verhuurder voor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend.

 

IV AANSPRAKELIJKHEID E.D.

 

ARTIKEL 17 – VERZEKERING

17.1 De tenten zijn door MW Verhuur verzekerd voor transport-, brand- en stormschade( tot windkracht 5).

 

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID / SCHADE

18.1 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde zoals schade als gevolg van diefstal, kortsluiting, brand, lekkage, sneeuw, storm, vorst of enige andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen, vloeistoffen etc. Huurder dient Verhuurder terstond op de hoogte stellen indien zich een dergelijke schade of gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen.

 

18.2 Huurder is jegens de Verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij Huurder bewijst dat hem, de personen die Huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor Huurder aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem geen nalatigheid valt te verwijten.

 

18.3 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen boetes die Verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Huurder.

 

18.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

 

18.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de Huurder of van derden welke al dan niet aanwezig zijn in of rond het gehuurde. Huurder vrijwaart de Verhuurder voor aanspraken van die derden.

 

18.6 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Huurder aangebrachte voorzieningen en veranderingen.

 

18.7 Verhuurder is niet aansprakelijk voor belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat Huurder zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

 

ARTIKEL 19 – OVERMACHT

19.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Als zodanig hebben in elk geval te gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en / of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van verhuurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting, blokkade en overheidsmaatregelen.

19.2 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

19.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Verhuurder gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen aan Huurder als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

19.4 Onder overmacht wordt ook verstaan: windkracht 5 of meer of windvlagen boven windkracht 5. Verhuurder kan dan besluiten om niet over te gaan tot het bouwen van tenten. De Huurder heeft dan een betalingsverplichting van 50% van de huurprijs.

 

ARTIKEL 20 – ONTBINDING

20.1 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbonden indien:

 

Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;

Na sluiting van overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan / zal voldoen.

ARTIKEL 21 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

21.1 Huurder zal wensen en klachten schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen dient de Huurder de wens of klacht zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk te bevestigen.

 

21.2 Op de huurovereenkomst en deze algemene huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarop te beslissen. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de (bevoegde) Nederlandse rechter.

 

ARTIKEL 22 – OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN

22.1 Deze algemene huurvoorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing.

 

22.2 Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene huurvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht blijken, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden onverlet.

 

Als u huurt bij MW Verhuur gaat u automatische akkoord met de algemene voorwaarden